ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Κυριακή, 27 Μάιος 2018 01:03
     
     
     
     

ΑΘΗΝΑ  15/05/2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1.»ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ»

2.«ΠΟΕΜΙΦΑ

3.«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ν.531/70»

4.«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ KΕΝΤΡ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

5.«ΟΦΑΕ»

7.»ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ  ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»

8.»Π.Ο.Σ.Ε.Ι.Ε.Φ.Α. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ  «Η ΕΝΩΣΗ»

Β. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Χ.Ε.Μ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλείστε όπως παρευρεθείτε σε έκτακτο Πανελλαδικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/05/2017 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Π. Σ.Χ.Ε.Μ. με μοναδικό θέμα:

Την αντίδραση του Κλάδου στη διάταξη νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση με ένα άρθρο και τροποποιεί το νόμο3887/10, καθώς και άλλους νόμους και διατάξεις που έβαζαν φραγμό στην αυθαιρεσία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Εάν δεν αντιδράσουμε άμεσα και επιτρέψουμε την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου ο κλάδος οδηγείται στη χρεωκοπία και τον αφανισμό.

Με εκτίμηση,

Για  το Π.Σ.Χ.Ε.Μ.                             

Ο Πρόεδρος                                      

ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

 Άρθρο 104

  1. Oι παρ. 4, 5, 10 και 11 του άρ. 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως ισχύει, καταργούνται.
  2. Η παρ. 1 του άρ. 14 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) καταργείται.
  3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρ. 14 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δ.Χ. που κατέχουν, απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων ή ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων.».

  1. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρ. 3 του ν. 3887/2010 η φράση «του π.δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Α΄)» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις δια­τάξεις της Παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.» και διαγράφονται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.
  2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. ββ. της υποπαρ. 4 της Παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή». 

  1. Οι αποφάσεις του Υφυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως με αριθμ. Β1/οικ/38810/3156/2014 «Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων» (Β’ 1809)  και με αριθμ. Β1/13082/1410/2012 «Απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών» (Β’ 888) καταργούνται. 
  2. Η παρ. 3 του άρ. 5 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ύψος της οικονομική επιφάνειας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για κάθε μεταφορέα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει στην κυριότητά της Φ.Δ.Χ., με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά αυτής της περίπτωσης ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει στην κυριότητά της Φ.Δ.Χ., με εγγυητική επιστολή Τράπεζας που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η επιχείρηση αποκτήσει την κυριότητα Φ.Δ.Χ. εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτ. α΄.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω ποσά.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Άρθρο 104

Με τις διατάξεις του άρθρου καταργούνται περιοριστικοί κανόνες που διέπουν την άσκηση της δραστηριότητας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων προς το σκοπό της περαιτέρω απελευθέρωσης του τομέα και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

Με την παράγραφο 1 καταργείται ο περιορισμός της διενέργειας διεθνών μεταφορών μόνο με ΦΔΧ  μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και η διάκριση των μεταφορέων σε παλαιούς και νέους προκειμένου  να υπαχθούν όλοι σε ενιαίους κανόνες πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος.

Με τις παραγράφους 2 και 3 καταργείται ο περιορισμός της θέσης σε κυκλοφορία συγκεκριμένου αριθμού ρυμουλκουμένων ή ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων ανά ρυμουλκό, έτσι ώστε να γίνεται  βέλτιστη αξιοποίηση του στόλου των ΦΔΧ.

Με την παράγραφο 4 τροποποιείται  η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010, ώστε η μίσθωση να γίνεται σύμφωνα με τον  ισχύοντα ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

δ) Με την παράγραφο 5 τροποποιείται η διάταξη της περίπτ. ββ. της υποπαρ. 4 της Παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευχέρεια μίσθωσης ΦΙΧ και βέλτιστη αξιοποίηση του στόλου των ΦΙΧ. Συγκεκριμένα είναι δυνατή η μίσθωση οποιασδήποτε κατηγορίας ΦΙΧ, με την προϋπόθεση ότι το φορτηγό είναι κατάλληλο για τις διενεργούμενες μεταφορές από τον μισθωτή.

ε) Με την παράγραφο 6 καταργείται ρητά η με αριθμ. Β1/13082/1410/2012 (Β’ 888) υ.α. του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η με αριθμ. Β1/οικ/38810/3156/2014 (Β’ 1809) υ.α. αντιστοίχως. Επιπροσθέτως με την παρ. 7 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 ώστε η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας να γίνεται με ενιαίο τρόπο ανεξαρτήτως του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης (ατομική και κάθε είδους εταιρική μορφή), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 με τίτλο «Ορισμοί» (όσον αφορά τους τύπους των επιχειρήσεων) και άρθρο 7 με τίτλο «Όροι  σχετικοί  με  την  απαίτηση  οικονομικής επιφάνειας» του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου». (ΕΕ L300 /2009).